O NÁS

Profil společnosti

CIFIS s.r.o. je společností zabývající se zejména dotačním poradenstvím, organizací výběrových řízení a managementem investičních projektů. Vizí společnosti je být přední poradenskou společností se zaměřením na komplexní služby pro investiční projekty v sektoru podnikovém, veřejném i neziskovém. Máme zkušenosti zejména s projekty na rekonstrukce nemovitostí, inovace výrobních procesů, pořizování technologií a zařízení, energetické úspory, ale třeba i odborná školení zaměstnanců, či výměnu zdrojů vytápění. Mezi členy našeho pracovního týmů patří např. autorizovaní inženýři na statiku, projektování a dozor staveb, energetičtí auditoři, architekti, osoby se zkušenostmi z komunální politiky, soudní znalci, účetní, právníci či ekonomové. V rámci projektů též běžně zajištujeme projektové dokumentace stavby, vydání stavebního povolení, energetické posudky a audity, znalecké posudky, úvěrové financování, pojištění nemovitostí, smluvní agendu v obchodním styku a mnoho dalšího. Pestré portfolio odborných spolupracovníků, dosavadní zkušenosti a zejména chuť a nadšení pro nové výzvy však předurčují užitečnost naších služeb v projektech nejrůznějšího typu.

Proč zvolit právě nás?


Generic placeholder image

Komplexnost

 • Mimo zpracování dotačních žádostí zajistíme i veškeré související služby a činnosti.

 • Pomůžeme s přípravou a plánováním, sestavíme kvalitní tým potřebných odborníků a zajistíme jeho efektivní organizaci. Hlavním přínosem je zkrácení doby realizace projektu, úspora nákladů a času klientaGeneric placeholder image

Spolehlivost

 • Nepodceňujeme význam loajality a řádného dodržování svých slibů a závazků

 • Jsme si dobře vědomi, že za růst našeho podnikání vděčíme zejména referencím našich spokojených klientů. Neslibujeme nemožné a slíbené se vždy snažíme plnit řádně, včas a s maximálním úsilímGeneric placeholder image

Transparenstnost

 • Naší snahou je vždy eliminovat překvapivé skutečnosti a také zajistit dostatek informací pro rozhodování klienta

 • Před zahájením spolupráce připravíme harmonogram, který zachycuje očekávaný průběh celého projektu. Obsahem jsou zejména termíny, odhady nákladů jednotlivých položek a též ceník našich služeb. Vždy otevřeně informujeme o situaci a předem upozorňujeme na možná rizikaGeneric placeholder image

Úspěšnost

 • Dosavadní úspěšnost naší práce je pro nás hodnotou, kterou nehodláme ztratit

 • Dostatek prostoru pro pečlivost a kvalitu má pro nás přednost před množstvím zakázek. Naši pozornost věnujeme vždy takovému množství práce, aby jsme své úkoly plnili včas a bez kompromisů na kvalitě.SLUŽBY

Co nabízíme našim klientům?


Nezávazná konzultace záměru

 • Zcela nezávazně zhodnotíme Vaše investiční záměry a plány
 • Vyhledáme dostupné dotační programy a představíme podmínky jejich fungování
 • Zjistíme Vaše cíle, připravíme plán a informace pro Vaše rozhodnutí

Dotační poradenství

 • Vyhledání vhodného dotačního programu pro konkrétní investiční záměr
 • Sladění záměru s podmínkami daného dotačního programu
 • Kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně zajištění všech souvisejících služeb

Řízení projektu

 • Zajistíme veškeré činnosti a služby od přípravy až do vyplacení dotace
 • Klientovi dodáme celý projekt „na klíč“
 • Sestavíme potřebný tým odborníků a zajistíme jeho efektivní organizaci
  • Projektoví inženýři ve výstavbě, architekti, technický dozor stavby
  • Rozpočtáři
  • Energetičtí auditoři
  • Advokáti, daňový poradci

Související služby

 • Energetické audity a posudky
 • Studie proveditelnosti, projektová dokumentace stavby, rozpočty
 • Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace
 • Technický a stavební dozor stavby
 • Právní, ekonomické a finanční poradenství

Klienti

Je nám ctí pomáhat našim klientům


 • Dotační poradenství v programech na podporu podnikání (OPPI, OPPIK, OPŽP)

 • Dotace a organizace projektů na výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, budování provozní infrastruktury, pořízení technologií a zařízení, odborná školení personálů, energetické úspory provozu, výměny zdrojů vytápění, aj..

 • Zajištění úvěrů, pojištění nemovitostí, zpracování smluv v obchodním styku, energetické audity, projektové dokumentace, rozpočty, aj..

 • Rekvalifikace, školení zaměstnanců

 • Dotační poradenství v programech Zelená úsporám, Kotlíkové dotace, aj..

 • Dotace na zateplení domu, výměnu oken, solární panely, nové zdroje vytápění, tepelná čerpadla, aj..

 • Zajištění úvěrů, pojištění nemovitostí, zpracování smluv, energetické audity, projektové dokumentace, rozpočty, aj..
 • Dotační poradenství v programech Zelená úsporám, IROP, IPRM, Jessica

 • Dotace na zateplení domu, výměnu oken, solární panely, nové zdroje vytápění, tepelná čerpadla, výtahy, zabezpečovací systémy, aj..

 • Podpora a poradenství při snižování celkových nákladů bydlení (zateplování, změna dodavatele energií, pojištění domu a optimalizace smluv)

 • Prezentace pro výbory a shromáždění společenství vlastníků jednotek

 • Zajištění úvěrů,výběrová řízení, pojištění nemovitostí, zpracování smluv, energetické audity, projektové dokumentace, rozpočty, aj..
 • Dotační poradenství v programech OPŽP, IROP, MAS, aj..

 • Organizace výběrových řízení dodavatelů

 • Podpora a poradenství při správě a investování, strategické plány rozvoje, územní plány

Dotace

Zvolte segment:


Dotační programy:OPPIK 2014 – 2020, OPŽP 2014 – 2020, Praha pól růstu
Dotace pro:Podnikatelé
Výše dotace: až 90 %
Účel dotace:
• Pořízení pozemků a budov
• Rekonstrukce a výstavby budov
• Stroje, technologie a zařízení
• Energetické úspory
• Nové zdroje vytápění
• Školicí střediska
• Výzkum a vývoj
• Software, datová centra, IT
• Vodní elektrárny
• Bioplynové stanice
• Úpravny vody
• Nakládání a recyklace odpadů
• A mnoho dalšího..
Dotační programy:Operační program Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program
Dotace pro:Obce a města
Výše dotace:
Účel dotace: Operační program Životní prostředí
• efektivní využívání zdrojů (vody,tepla, elektřiny), zateplení veřejných budov a snížení energetické náročnosti
• pořízení a rekonstrukce nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů,
• podpora recyklace a nákupu úsporných technologií
• sanace ekologických zátěží a zlepšení stavu životního prostředí.
Integrovaný regionální operační program
• rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu (silnice II. a III. Třídy)
• podpora oblastí kulturního odvětví a inovativní formy cestovního ruchu,
• snížení energetické náročnosti veřejných budov,
• podpora nízkouhlíkových strategií,
• rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví,
• rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
• integrovaný rozvoj měst a území rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy
• podpora pořizení plánovací a územní dokumentace krajů a obcí.
Dotační programy:Program rozvoje venkova, Operační program Rybářství
Dotace pro:Podnikatele v oblasti živočišné a rostlinné výroby, chovatelství ryb a lesního hospodářství
Výše dotace:
Účel dotace:Program rozvoje venkova
SLUŽBY:
• Vzdělávací akce
• Informační akce
• Poradenství
• Podpora agroturistiky
ZEMĚDĚLSTVÍ:
• Investice do zemědělských podniků
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• Zahájení činnosti mladých zemědělců
LESNICTVÍ:
• Lesnická infrastruktura
• Zalesňování a zakládání lesů
• Zavádění preventivních opatření v lesích
• Obnova lesních porostů po kalamitách
• Neproduktivní investice v lesích
• Technika a technologie pro lesní hospodářství
• Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
• Přeměna porostů náhradních dřevin
• Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
• Pozemkové úpravy • Investice do nezemědělských činností a podpora energie z obnovitelných zdrojů • Odstraňování škod způsobených povodněmi
Operační program rybářství
• Zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb
• Investice do recirkulačních zařízení a následné zvýšení produkce
• Zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagace akvakultury a podpora konzumace ryb
• Podpora transferu vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace)
• Podpora formy hospodaření přispívající k zachování nebo zlepšení stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti
Dotační programy:IROP,ZELENA ÚSPORAM ,MAS, KOTLÍKOVÁ DOTACE
Dotace pro:• Vlatníky bytových a rodinných domů,
• Školy a školská zařízení, spolky, a jiné neziskové organizace
Výše dotace:
Účel dotace:Rodinné a bytové domy
• Zateplení, výměna oken
• Systémy nuceného větrání
• Výměna zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody
• Solární nebo fotovoltaické systémů
• Tepelná čerpadla

Školní a předškolní vzdělávání
• Pořízení budov a pozemků
• Rekonstrukce, úpravy budov a pozemků
• pořízení vybavení budov a učeben
• pořízení kompenzačních pomůcekChci ověřit, zda mohu získat dotaci:Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat

CIFIS s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1 , Příbram, 261 01+420 608 964 700


cifis@email.cz

centrum@dotaci.eu

[centrum.dotaci.eu]CENTRUM DOTACÍ NA FACEBOOKU

[twitter.com/CentrumDotaci]CENTRUM DOTACÍ NA TWITTERU

mapa